ÁREA PRIVADA

CURS SUBVENCIONAT ON LINE: "NÒMINES I SEGURETAT SOCIAL NIVELL AVANÇAT"-ABRIL 2019-

Barcelona a 05/06/2020

 A través del Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya i  el Col·legi de Graduats Socials de Barcelona ha tingut accés a nou curs subvencionat per als nostres col·legiats.  

 

Dades del curs: 
Durada:
 40 h.
Data inici:  Dimecres 3 d'abril de 2019 (única classe presencial, resta plataforma).
Data fi: 15/07/2019
Horari: 15:15 a 18:15hrs.
Lloc d'impartició: Seu Col.legial (C/Còrsega, 227-229, entlo).
Entrega de formularis d'inscripció: Fins dijous 28 de març.
Preu: 0€.  
Poden accedir a aquests curs treballadors adscrits al Règim General i Autònoms.
Curs amb places limitades!!

Docent:
Sr. Joan Carles Masmitjà.
Graduat Social, docent expert en temes de Gestió Laboral amb més de 12 anys d'experiència.


CURS SUBVENCIONAT.  


OBJECTIU GENERAL 

L'acció formativa, té com objectiu conèixer les diferents prestacions que ofereix el Sistema de Seguretat Social en els nivells contributiu/no contributiu i analitzar el procediment, causes i càlcul de nòmines i indemnitzacions en matèria d'extinció de la relació laboral.

Es tracta d'oferir els coneixements teòrics i pràctics imprescindibles en el tràmit de prestacions de la Seguretat Social i/o en les qüestions relatives als processos d'extinció de la relació laboral amb un conjunt de supòsits, precedits d'una exposició teòrica, que la seva assimilació permetrà al participant, la comprensió de l'esmentada aplicació pràctica.

 


CONTINGUTS

Les prestacions del Sistema de Seguretat Social. Aspectes generals.
Unitat 1. El Sistema de Seguretat Social (definició, funció, règims i nivells).
Unitat 2. L'acció protectora de la Seguretat Social (situacions protegides).
Unitat 3. Normes generals de l'acció protectora. Requisits d'accés genèrics.
Unitat 4. Elements de les prestacions (base reguladora, carència i fet causant).

Prestacions per Incapacitat Temporal.
Unitat 5. Definició i normativa aplicable.
Unitat 6. Beneficiaris i prestació econòmica.
Unitat 7. Durada i subjectes responsables del pagament.
Unitat 8. Causes d'extinció.
Unitat 9. Gestió i control.

Protecció de la maternitat.
Unitat 10. Definició i normativa aplicable.
Unitat 11. Subsidi per maternitat I (requisits d'accés).
Unitat 12. Subsidi per maternitat II (prestació econòmica, gestió i control).
Unitat 13. Subsidi per paternitat.
Unitat 14. Prestació per risc durant l'embaràs i la lactància natural.

Prestacions i subsidis per desocupació.
Unitat 15. Definició i normativa aplicable.
Unitat 16. Prestació per desocupació I (requisits d'accés, quantia i durada).
Unitat 17. Prestació per desocupació III (pagament, suspensió i extinció).
Unitat 18. Subsidis per desocupació (modalitats i quantia).

Prestació per Incapacitat permanent.
Unitat 19. Definició i normativa aplicable.
Unitat 20. Graus d'incapacitat permanent i lesions permanents no invalidants.
Unitat 21. Causes: contingències comunes i professionals.
Unitat 22. Quantia de la prestació.
Unitat 23. Gestió i tràmit de la prestació.

Pensió de jubilació.
Unitat 24. Definició i normativa aplicable.
Unitat 25. Requisits d'accés.
Unitat 26. Modalitats de jubilació anticipada.
Unitat 27. Quantia de la prestació.
Unitat 28. Extinció suspensió i tramitació.

Prestacions per mort i supervivència.
Unitat 29. Definició i normativa aplicable.
Unitat 30. Pensió de viduïtat.
Unitat 31. Pensió d'orfandat.
Unitat 32. Pensió en favor de familiars.
Unitat 33. Límits de la quantia de les prestacions per mort i supervivència.
Unitat 34. Pensió de jubilació i invalidesa SOVI.
Unitat 35. Pensions no contributives.

Extinció del contracte de treball.
Unitat 36. Les causes d'extinció. Quadre resum.
Unitat 37. El rebut de quitança.
Unitat 38. Extinció per voluntat del treballador.
Unitat 39. Modificacions substancials i mobilitat geogràfica.
Unitat 40. Extinció per causes que afecten  l'empresari (mort, incapacitat i jubilació).

Extinció per causes objectives.
Unitat 41. Causes.
Unitat 42. Amortitzacions de lloc de treball.
Unitat 43. Requisits formals i mitjans d'impugnació.
Unitat 44. Qualificació en via judicial i conseqüència jurídiques.

Acomiadament col·lectius.
Unitat 45. Causes.
Unitat 46. Expedients de Regulació d'Ocupació I. Modalitats.
Unitat 47. Expedients de Regulació d'Ocupació II. Procediment.

Acomiadaments disciplinaris.
Unitat 48. Causes.
Unitat 49. Sancions disciplinàries. Gradació.
Unitat 50. Procediment.
Unitat 51. Impugnació de la decisió empresarial.
Unitat 52. Qualificació judicial de l'acomiadament i efectes jurídics.

Documentació vinculada a les extincions del contracte.
Unitat 53. Notificacions. Mitjans i requisits formals.
Unitat 54. Papereta de Conciliació i demanda.
Unitat 55. Sentències judicials.
Unitat 56. Recursos (de suplicació i de cassació).

 

Esperant que sigui del vostre interès, rebeu una forta abraçada.

Carlos Berruezo del Rio
President.

Para inscribirse en este curso, ha de clicar aquí.

--> /* */