ÁREA PRIVADA

CURS SUBVENCIONAT: "ESPECIALITZACIÓ TRIBUTACIÓ ASSESSORAMENT FISCAL NIVELL II"- MAIG 2019- 10 ÚLTIMES PLACES!!!

Barcelona a 05/07/2020

 A través del Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya, el Col·legi de Graduats Socials de Barcelona ha tingut accés a nou curs subvencionat per als nostres col·legiats.  

 

Dades del curs: 
Durada: 
44h. 
Dates:  Del 10 de maig al 19 de juliol 2019. (Divendres 10, 17, 24 i 31 de maig, 7, 14, 21 i 28 de juny, 5, 12 i 19 de juliol de 2019).
Horari: 16 a 20hrs.
Lloc d'impartició: Seu Col.legial (C/Còrsega, 227-229, entlo).
Entrega de formularis d'inscripció: Fins divendres 3 de maig. 
Preu: 0€.  
Poden accedir a aquets curs treballadors adscrits al Règim General i Autònoms.
10 ÚLTIMES PLACES!!!!

Docents:
Sra. Margarida Crous.
 
Llicenciada en Ciències Econòmiques. Professora IQS Universitat Ramon Llull.  

Sra. Teresa Fernández.
Cos Superior d'Inspectors d'Hisenda de l'Estat. Llicenciada en Administració i Direcció d'Empreses.

Sr. Carlos Gavilanes.
Cap de l'Àrea Operativa Regional de Catalunya. Cos superior especialitat Recerca Vigilància Aduanera.

Sra. Mariola Pérez.
Cos Superior d'Inspectors d'Hisenda de l'Estat. Llicenciada en Dret.

 


CURS SUBVENCIONAT.  

DESCRIPCIÓ

Aquesta acció formativa forma part d'un itinerari formatiu. Aquesta segona part pretén oferir els coneixements teòrics i pràctics més rellevants sobre fiscalitat i tributació, que permetran als participants adquirir els coneixements necessaris per desenvolupar les tasques d'assessorament en l'àmbit tributari així com millorar i actualitzar els seus coneixements i garantir la seva competència.

  

CONTINGUTS

1. Planificació Inspecció Fiscal.
- Afrontar amb seguretat les actuacions d'inspecció tributària a la seva empresa, segons la normativa aplicable.
- Conèixer la regulació dels procediments d'Inspecció Tributària en les empreses.
- Determinar quins sòn els motius més freqüents pels quals l'Agència Tributària emprèn una Inspecció Tributària.
- Reconèixer quina és la documentació requerida en cas d'Inspecció Tributària.
- Obtenció d'informació a través de tercers (bancs, clients, proveïdors).
- El que implica l'adopció de mesures cautelars, i la compareixença de l'empresa davant la inspecció.

2. Fiscalitat IVA.
- Règim General.
- Naturalesa i àmbit d'aplicació.
- Operacions intracomunitàries.
- IVA. Operacions interiors. Normes que el regulen, naturalesa i característiques.
- Regles de localització.
- El model 349.
- Operacions internacionals.
- Base imposable.
- Tipus impositius.
- Deduccions Regles especials-prorrata.
- Modificació de base imposable de crédits incobrables.
- Devolucions.
- Règims especials.
- Obligacions formals.
- Gestió de l'impost.
- Règims objectius de tributació; mòduls IVA.

3.- Actuacions i procediment d'Inspecció Fiscal.
- Organització de la inspecció i planificació de les actuacions inspectores.
- Organització de la Inspecció.
- Drets i deures del personal inspector.
- Planificació de les actuacions inspectores.
- Pla de control tributari.
- La denúncia pública.
- Aspectes generals.
- Funcions dels òrgans d'Inspecció.
- Obligats tributaris que han d'atendre la Inspecció.
- El representant davant la Inspecció.
- Facultats de la Inspecció dels Tributs.
- Lloc i horari de les actuacions inspectores.
- Documentació de les actuacions.
- L'informe preceptiu en cas de presumpte delicte contra la Hisenda Pública.
- L'expedient electrònic i les notificacions.
- Procediment inspector.
- Objecte del procediment.
- Inici. Extensió i abast.
- Desenvolupament. Durada. Interrupcions i dilacions. Tràmit d'audiència.
- Adopció de mesures cautelars.
- Finalització: Actes d'Inspecció: amb acord, de conformitat i de disconformitat. Liquidacions derivades de les actes: definitives i provisionals. Altres formes de finalització del procediment.
- Disposicions especials del procediment inspector.
- Comprovació de les entitats que tributen en règim de consolidació fiscal.
- Estimació indirecta.
- La simulació en l'àmbit tributari.
- Declaració de conflicte en l'aplicació de la norma tributària (casos de frau de llei).
- Altres actuacions inspectores.
- Actuacions d'obtenció d'informació. Procediment específic d'entitats bancàries.
- Actuacions de comprovació limitada.
- Altres actucions, especialment relacionades amb l'aplicació de l'impost sobres societats.
- Especialitats del procediment sancionador.
- Interrupció de la prescripció per a la imposició de sancions.
- Tramitació separada del procediment sancionador.
- Tramitació conjunta amb el procediment inspector.

4.- Novetats fiscals. Aspectes a tenir en compte en el tancament de l'exercici. Novetats fiscals.
- Impost de societats.
- IVA.
- IRPF.
- Impost sobre el Patrimoni.
- Altres impostos.
- Altres novetats.

5.- Prevenció de Blanqueig de Capital.
- Introducció i Normativa en la prenvenció del blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme.
- Mesures preventives; Llei 10/2010, de 28 d'abril, de prevenció del blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme.
- Obligacions d'informació, formació i protecció.
- Mitjans de pagament.
- Òrgans de supervisió i inspecció de les obligacions.
- Infraccions, sancions i procediment sancionador.
- Operacions i serveis relacionats amb el blanqueig de capitals.

6.- Impost sobre successions i donacions i impost de transmissions patrimonials i actes jurídics documentals i impostos municipals.
- Impost sobre successions i donacions.
- Normes generals, àmbit territorial i fet imposable.
- Herència, llegat i donacions.
- Liquidació de l'impost.
- Gestió de l'impost.
- Impost de transmissions patrimonials i actes jurídics documentals.
- Transmissions patrimonials oneroses.
- Operacions societàries.
- Actes jurídics documentals.
- Impostos Municipals.
- Impost d'activitats econòmiques.
- Normes generals, àmbit territorial i fet imposable.
- Liquidació de l'impost.
- Gestió de l'impost.  

 

Esperant que sigui del vostre interès, rebeu una forta abraçada.

Francisco José Garcia Martín
Director de l'Escola Pràctica Professional.

Para inscribirse en este curso, ha de clicar aquí.

--> /* */