ÁREA PRIVADA

CURS BONIFICAT AULA VIRTUAL "BRETXA SALARIAL DE GÈNERE; OBLIGATORIETAT DE REGISTRE, ANÀLISI, IDENTIFICACIÓ I DISSENY D'UN PLÀ D'ACCIÓ"- MAIG 2020-

Barcelona a 06/06/2020

AULA VIRTUAL

 

Estimats companys i companyes,

En el marc del sistema bonificat de formació contínua, el Col·legi de Graduats Socials de Barcelona ha organitzat un nou curs sobre BRETXA SALARIAL DE GÈNERE,; OBLIGATORIETAT DE REGISTRE, ANÀLISI, IDENTIFICACIÓ I DISSENY D'UN PLA D'ACCIÓ.

 **IMPORTANT:  Les empreses que bonifiquin i encomanin l'organització de la formació a la nostra entitat , han de complir amb el requisit establert en l'article 2 de la Resolució de 15 d'Abril de 2020 del Servei Públic d'Ocupació Estatal  per a poder participar en  programes formatius en la modalitat d'Aula Virtual i  i ser beneficiàries del crèdit de formació amb els mateixos mòduls econòmics que la formació presencial. Per a empreses participants, es requereix  el manteniment, almenys, de la plantilla mitjana dels últims 6 mesos anteriors a la declaració de l'estat d'alarma (període de setembre de 2019 a febrer de 2020), durant el període d'execució de les accions formatives sobre les quals s'hagi aplicat les mesures d'utilització de l'aula virtual en formació presencial. Es  considerarà com a període d'execució el transcorregut des del moment d'inici de l'aplicació de les mesures fins que finalitzi l'última acció formativa a la que s'apliquen. A aquest efecte es computaran com a plantilla les persones treballadores que hagin estat afectades per expedients temporals de regulació d'ocupació ( ERTO) .Quan no és compleixin les condicions establertes per la normativa, és minorarà la bonificació aplicada.

 

Dades del curs:
Durada: 
8 hores.
Dates: 29 de maig i 5 de juny de 2020.
Horari:  10 a 14hrs. 
Aula Virtual. Funcionament: Cada alumne rebrà el dia anterior a l'inici del curs, un mail amb les claus d'accés i el link de la plataforma virtual. Dins de la plataforma accedireu a les sessions de videoconferència programades, que es realitzaran els dies indicats de forma síncron. També tindreu disponible el material didàctic del curs per poder-vos-ho descarregar.
Entrega de formularis d'inscripció: Fins dimarts 26 de maig.
Preu: 150 €
Preu col.legiats i col.laboradors: 125€
El preu inclou la gestió de la bonificació del curs a través de la Fundació Tripartita. Les empreses que apuntin als seus treballadors/es en règim general podran recuperar  parcialment l'import del curs (si tenen crèdit disponible) a través del pagament de les quotes de la seguretat social.

Docent:

Sra. Ruth Flotats.
Diplomada en Graduat Social. Llicenciada en Psicologia. Assessora i consultora especialitzada en Igualtat.

 

Programa del curs:

 

OBJECTIU GENERAL 

Davant l'obligació de totes les empreses i organitzacions a realitzar el Registre del salari segons RD 6/2019, presentem una eina per portar a terme l'anàlisi de la bretxa salarial entre homes i dones en l'àmbit laboral i poder adoptar mesures per prevenir qualsevol tipus de discriminació, basat en la Guia publicada per la Generalitat en quan a l'aplicació de la igualtat retributiva entre homes i dones.

  
CONTINGUTS

1. Introducció normativa i legislativa.
1.1 RD 6/2019.
1.2 Guia per l'aplicació de la igualtat retributiva.
1.3. Obligatorietat registre valor mitjà del salari i disgregació per sexes i categories professionals (art. 28.2 del Reial decret llei 6/2019, que modifica la redacció de l'Estatut dels treballadors).

2. Concepte bretxa salarial.
2.1 Causes.
2.2 Discriminació directe.
2.3 Discriminació indirecte.
2.4 Determinants de la bretxa salarial.
2.5 Efectes de la bretxa salarial.
2.6 Principi igualtat retributiva per feines de igual valor.

3. Recomanacions per identificar i analitzar la bretxa salarial.
3.1 Càlcul:
- Àmbit legal.
- Participants.
- Informació necessària.
- Com realitzar el càlcul.
3.2 Anàlisi:
3.2.1 Bretxa global:
- Contractació.
- Classificació professional.
- Sistema i estructura retributiva.
- Salari base.
- Complements salarials.
- Hores extraordinàries.
- Beneficis socials.
- Percepcions extra salarials.
- Antiguitat.
- Tipus de contracte.
- Tipus de jornada.
- Conciliació.
- Promoció.
- Valoració llocs de treball.
3.2.2 Anàlisi resultats.
3.3 Pla d'acció:
3.3.1 Com dissenyar un pla d'acció:
- Objectius.
- Establir accions.
- Metodologia.
- Calendari, programació.
- Responsables, intervinents.
3.3.2 Proposta d'accions:
- Segregació horitzontal i vertical.
- Valoració de llocs de treball.
- Classificació professional.
- Contractació i promoció.
- Estructura salarial.
- Conciliació i corresponsabilitat.
3.4 Seguiment i avaluació:
- Objectius.
- Procediment.
- Avaluació, informe final.

 

L’import del curs es carregarà a l’inici d’aquest en el número de compte del col.legiat. En el cas que s'anul·lés la plaça en les 48 hores anteriors a l'inici del curs, es carregarà el 50% de l'import.

Esperant que sigui del vostre interès, rebeu una forta abraçada.

Francisco José Garcia Martín.
Director de l'Escola Pràctica Professional.

Para inscribirse en este curso, ha de clicar aquí.

--> /* */