ÁREA PRIVADA

CURS BONIFICAT AULA VIRTUAL "REDACCIÓ DE LA PAPERETA DE CONCILIACIÓ I CONTINGUT DE L'ACORD CONCILIATORI."- SETEMBRE 2020-

Barcelona a 05/08/2020

AULA VIRTUAL

 

 

Estimats companys i companyes,

En el marc del sistema bonificat de formació contínua, el Col·legi de Graduats Socials de Barcelona ha organitzat un nou curs sobre REDACCIÓ DE LA PAPERETA DE CONCILIACIÓ I CONTINGUT DE L'ACORD CONCILIATORI. 

  **IMPORTANT:  Les empreses que bonifiquin i encomanin l'organització de la formació a la nostra entitat , han de complir amb el requisit establert en l'article 2 de la Resolució de 15 d'Abril de 2020 del Servei Públic d'Ocupació Estatal  per a poder participar en  programes formatius en la modalitat d'Aula Virtual i  i ser beneficiàries del crèdit de formació amb els mateixos mòduls econòmics que la formació presencial. Per a empreses participants, es requereix  el manteniment, almenys, de la plantilla mitjana dels últims 6 mesos anteriors a la declaració de l'estat d'alarma (període de setembre de 2019 a febrer de 2020), durant el període d'execució de les accions formatives sobre les quals s'hagi aplicat les mesures d'utilització de l'aula virtual en formació presencial. Es  considerarà com a període d'execució el transcorregut des del moment d'inici de l'aplicació de les mesures fins que finalitzi l'última acció formativa a la que s'apliquen. A aquest efecte es computaran com a plantilla les persones treballadores que hagin estat afectades per expedients temporals de regulació d'ocupació ( ERTO) .Quan no és compleixin les condicions establertes per la normativa, és minorarà la bonificació aplicada.

 

Dades del curs:
Durada:
 4 hores.
Dates: 14 i 16 de setembre de 2020.
Horari: 16 a 18hrs. 
Aula Virtual. Funcionament: Cada alumne rebrà el dia anterior a l'inici del curs, un mail amb les claus d'accés i el link de la plataforma virtual. Dins de la plataforma accedireu a les sessions de videoconferència programades, que es realitzaran els dies indicats de forma sincrona. També tindreu disponible el material didàctic del curs per poder-vos-ho descarregar.
Entrega de formularis d'inscripció: Fins dimecres 9 de setembre.
Preu: 100€
Preu col.legiats i col.laboradors: 65 €
El preu inclou la gestió de la bonificació del curs a través de la Fundació Tripartita. Les empreses que apuntin als seus treballadors/es en règim general podran recuperar  parcialment l'import del curs (si tenen crèdit disponible) a través del pagament de les quotes de la seguretat social.

Docent:

Sr. Jaume González.
Magistrat del Jutjat Social 30 de Barcelona. Professor associat de la UAB. Doctor en Dret.

Programa del curs:

 

OBJECTIU GENERAL 

El curs té com a objectiu conèixer i aprofundir en el coneixement teòric i pràctic de les formalitats que regeixen la confecció i redacció de la papereta de conciliació, tenint en compte aspectes introductoris, supòsits, terminis, efectes jurídics de la seva presentació, estudiant el seu contingut, així com analitzar l'acte de conciliació, obligacions, efectes, acords i la seva execució.

  
CONTINGUTS

I - CONSIDERACIONS INTRODUCTÒRIES SOBRE LA CONCILIACIÓ:

a) Classes de conflictes laborals.
b) Les solucions judicials i extrajudicials.
c) Els òrgans de conciliació/mediació.

II - LA INTERPOSICIÓ DE LA PAPERETA DE CONCILIACIÓ:

a) Supòsits exclosos.
b) Els terminis per a la interposició de la papereta.
c) Efectes jurídics de la presentació de la papereta.

III - CONTINGUT DE LA PAPERETA DE CONCILIACIÓ:

a) L'encapçalament a l'òrgan mediador.
b) Identificació de les parts.
c) Indicació de l'acció exercitada.
d) Els fets qeu fonamenten la pretensió i l'art. 80.1, c) LRJS.
e) Petició final.
f) Signatura.

IV - L'ACTE DE CONCILIACIÓ:

a) L'obligació de comparèixer i els efectes de la no compareixença.
b) La no avinença i l'intent sense efecte.
c) L'acord de conciliació extrajudicial.

1) Les parts:
- La part beneficiària de la conciliació.
- La part principal obligada per l'acord conciliatori.
- Els avalistes i les parts demandades desistides.

2) Contingut de l'acord conciliatori:
- La quantificació del principal i, si és el cas, dels interessos.
- L'especificació de les obligacions de fer.
- Els terminis de venciment i l'incompliment d'aquests.
- La pendència d'altres litigis entre les parts.

3) Previsió sobre la responsabilitat subsidiària del FOGASA.

V- LA IMPUGNACIÓ DE L'ACORD CONCILIATORI (art. 67 LRJS).

VI - L'EXECUTIVITAT DE L'ACORD (art. 68 LRJS).

 

Funcionament Aula Virtual, cada alumne rebrà el dia anterior a l'inici del curs un mail amb un link per poder entrar a la formació. A la plataforma pudeu descarregar el material didàctic del curs.
 

 L’import del curs es carregarà a l’inici d’aquest en el número de compte del col.legiat. En el cas que s'anul·lés la plaça en les 48 hores anteriors a l'inici del curs, es carregarà el 50% de l'import.

Esperant que sigui del vostre interès, rebeu una forta abraçada.

Francisco José Garcia Martin.
Director de l'Escola Pràctica Professional.

Para inscribirse en este curso, ha de clicar aquí.

--> /* */