ÁREA PRIVADA

CURS BONIFICAT AULA VIRTUAL "MONOGRÀFIC ANÀLISI DE L'ACOMIADAMENT OBJECTIU PER FALTA D'ASSISTÈNICIA AL TREBALL" (Inclou Llei 1/2020, de 15 de juliol, per la qual es deroga l'acomiadament objectiu per faltes d'assistència al treball)- SETEMBRE 2020-

Barcelona a 05/08/2020

AULA VIRTUAL

 

 

Estimats companys i companyes,

En el marc del sistema bonificat de formació contínua, el Col·legi de Graduats Socials de Barcelona ha organitzat un nou curs sobre MONOGRÀFIC ANÀLISI DE L'ACOMIADAMENT OBJECTIU PER FALTA D'ASSISTÈNCIA AL TREBALL. (Inclou Llei 1/2020, de 15 de juliol, per la qual es deroga l'acomiadament objectiu per faltes d'assistència al treball).

  **IMPORTANT:  Les empreses que bonifiquin i encomanin l'organització de la formació a la nostra entitat , han de complir amb el requisit establert en l'article 2 de la Resolució de 15 d'Abril de 2020 del Servei Públic d'Ocupació Estatal  per a poder participar en  programes formatius en la modalitat d'Aula Virtual i  i ser beneficiàries del crèdit de formació amb els mateixos mòduls econòmics que la formació presencial. Per a empreses participants, es requereix  el manteniment, almenys, de la plantilla mitjana dels últims 6 mesos anteriors a la declaració de l'estat d'alarma (període de setembre de 2019 a febrer de 2020), durant el període d'execució de les accions formatives sobre les quals s'hagi aplicat les mesures d'utilització de l'aula virtual en formació presencial. Es  considerarà com a període d'execució el transcorregut des del moment d'inici de l'aplicació de les mesures fins que finalitzi l'última acció formativa a la que s'apliquen. A aquest efecte es computaran com a plantilla les persones treballadores que hagin estat afectades per expedients temporals de regulació d'ocupació ( ERTO) .Quan no és compleixin les condicions establertes per la normativa, és minorarà la bonificació aplicada.

 

Dades del curs:
Durada:
 3 hores.
Dates: 22 de setembre de 2020.
Horari: 9 a 12hrs. 
Aula Virtual. Funcionament: Cada alumne rebrà el dia anterior a l'inici del curs, un mail amb les claus d'accés i el link de la plataforma virtual. Dins de la plataforma accedireu a les sessions de videoconferència programades, que es realitzaran els dies indicats de forma sincrona. També tindreu disponible el material didàctic del curs per poder-vos-ho descarregar.
Entrega de formularis d'inscripció: Fins dijous 17 de setembre.
Preu: 90€
Preu col.legiats i col.laboradors: 50 €
El preu inclou la gestió de la bonificació del curs a través de la Fundació Tripartita. Les empreses que apuntin als seus treballadors/es en règim general podran recuperar  parcialment l'import del curs (si tenen crèdit disponible) a través del pagament de les quotes de la seguretat social.

Docent:

Sr. Miquel Falguera.
Magistrat de la Sala Social del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya.

Programa del curs:

 

OBJECTIU GENERAL 

El curs pretén analitzar les diferents situacions que poden crear problemes hermenèutics en relació a l'acomiadament i el seu marc jurídic i contractual en el cas de persones malaltes, incapacitades i discapacitades que ha donat lloc a rellevants pronunciaments judicials que seran objecte d'estudi i que han culminat amb la Llei 1/2020, de 15 de juliol, per la qual, es deroga l'acomiadament objectiu per faltes d'assistència al treball establert en l'article 52.d) del text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre.

  
CONTINGUTS

1.- Malaltia, incapacitat i discapacitat.

- Malaltia
- Incapacitat temporal
- Incapacitat permanent
- Discapacitat

2.- L'extinció del contracte de les persones malaltes, incapacitades o amb discapacitat.

- El Conveni 158 OIT
- La problemàtica de fons i el nostre model d'acomiadament
- L'acomiadament de la persona malalta/discapacida.
Evolució de la doctrina del TS i TC
Evolució de la doctrina del TJUE
STJUE 01.12.2016 (assumpte C-395/15, Daouidi) i els seus efectes en la doctrina judicial
- Extincions per causes objectives
Ineptitud sobrevinguda
Falta d'adaptació als canvis tècnics
- Acomiadaments col·lectius
Absentisme:
Marc legal vigent i problemàtica de fons
STJUE 18.01.2018 (assumpte C-270/16, Ruiz Conejero).

3.- Anàlisi de la Sentència del Ple del TC, 17-10-19, que avala l'extinció d'un contracte laboral per causes objectives si ho ha faltes d'assistència justificades encara que siguin intermitents.

4.- Reial decret llei 4/2020, de 18 de febrer, pel qual es deroga l'acomiadament objectiu per faltes d'assistència al treball establert en l'article 52.d) del text refós de la Lli de l'Estatut dels Treballadors.

5.- Llei 1/2020, de 15 de juliol, per la qual es deroga l'acomiadament objectiu per faltes d'assistència al treball establert en l'article 52.d) del text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre.

 

 L’import del curs es carregarà a l’inici d’aquest en el número de compte del col.legiat. En el cas que s'anul·lés la plaça en les 48 hores anteriors a l'inici del curs, es carregarà el 50% de l'import.

Esperant que sigui del vostre interès, rebeu una forta abraçada.

Francisco José Garcia Martin.
Director de l'Escola Pràctica Professional.

Para inscribirse en este curso, ha de clicar aquí.

--> /* */