ÁREA PRIVADA

CURS SUBVENCIONAT. AULA VIRTUAL. "COMPTABILITAT AVANÇADA"- ABRIL 2021-

Barcelona a 27/11/2021

 A través del Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya, el Col·legi de Graduats Socials de Barcelona ha tingut accés a nou curs subvencionat per als nostres col·legiats.  

 

Dades del curs: 
Durada: 
60h. 
30 hores Teleformació. (Contingut interactiu).
30 hores Aula Virtual. (Videoconferència amb el docent)

Dades:  Del 20 d'abril al 28 de juny de 2021. (Dies 20 d'abril, 3, 10, 17, 24 i 31 de maig, 7, 14, 21 i 28 de juny).
Horari: 9:30 a 12:30hrs.
Aula Virtual. Funcionament: Cada alumne rebrà el dia anterior a l'inici del curs, un mail amb les claus d'accés i el link de la plataforma virtual. Dins de la plataforma, tindreu el contingut interactiu del curs que anireu fent al vostre ritme. També l'accés a les sessions de videoconferències complementaries, que es realitzaran els dies indicats, i el material que es farà servir per poder-vos-ho descarregar.
Entrega de formularis d'inscripció: Fins dijous 15 d'abril.
Preu: 0€.  
Poden accedir a aquests curs treballadors adscrits al Règim General i Autònoms.
Curs amb places limitades!!


Docent:
Sr. Amadeu Ibarz.
 
Llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials, per la Universitat de Barcelona. Administrador Concursal.

 


CURS SUBVENCIONAT.  

 

OBJECTIU GENERAL

-Donar una visió global i integradora de la comptabilitat.
-Situar la comptabilitat dins les tasques administratiu-financeres.
-Definir la relació entre comptabilitat i finances.

OBJECTIUS ESPECÍFICS

-Consolidar el nviell de coneixements generals dels participants.
-Ampliar els conexiements generals, amb temes nous i més complexos.
-Enfocar la comptabilitat cap els seus objectius d'informació final.
-Idenficar, estudiar i analitzar la relació entre comptabilitat i fiscalitat.
-Analitzar les conseqüències fiscals de les decisions comptables.
-Aconseguir una autonomia important de l'alumne en el camp comptable.

   

CONTINGUTS

1. Recordatori de conceptes generals.
1.1. Cas pràctic.

2. Immobilitzat.
2.1. Valoració dels immobilitzats.
2.2. Amortització.
2.2.1. Comptabilització.
2.2.2. Normativa fiscal de valoració.

3. Provisions i deterioraments de valor.
3.1. Concepte de provisió i de deteriorament de valor.
3.1.1. El principi de prudència.
3.2. Principals provisions en el PGC.
3.2.1. Tractament comptable incial i posterior.
3.3. Principals deterioraments de valor en el PGC.
3.3.1. Tractament comptable incial i posterior.
3.4. Regulació de les provisions i deterioraments en l'impost de Societats.
3.4.1.Provisions i deterioraments deduïbles i no deduïbles.

4. Moneda estrangera.
4.1. Concepte d'operació en moneda estrangera.
4.1.1. Distinció d'operació en momeda estrangera i operacions amb l'exterior.
4.2. Problemàtica comptable de les operacions amb moneda estrangera.
4.2.1. Diferències de canvi.
4.2.2. Partides monetàries i no monetàries.
4.3. Tractament comptable de les operacions.
4.3.1. En el moment de realitzar-se.
4.3.2. En el moment final Ajustaments a final d'exercici.

5. Valors mobiliaris.
5.1. Concepte de valors mobiliaris.
5.2. Principals tiups de valors.
5.2.1. Instruments de patrimoni
5.2.2. Instruments de deute.
5.3. Classificació dels instruments financers actius en PCG.
5.3.1. Informació qeu ens aporta la classificació.
5.3.2. Grups.
5.4. Classificació dels instruments financers actius en PCG de Pymes.
5.4.1. Grups.
5.5. Concepte de cost amortitzat.
5.5.1. El tipus d'interès efectiu.
5.5.2. Significat.
5.5.3. Càlcul.
5.6. Tractaments dels costos inciials de les operacions.
5.7. Tractament de les diferències en el valor raonable dels instruments a final d'exercici.

6. Comptabilització de l'impost de societats.
6.1. Diferència entre impostos directe i impostos indirectes.
6.1.1. Principals impostos de cada tipus.
6.2. Definició de l'Impost de Societat.
6.2.1. Àmbit d'aplicació.
6.2.2. Base imposable.
6.2.3. Tipus impositiu.
6.3. Diferències entre el resultat comptable i la base imposable.
6.3.1. Tipus de diferències: Permanents i temporànies.
6.3.2. Diferències entre unes i altres.
6.4. Comptabilització de l'impost.
6.4.1. Impost corrent.
6.4.2. Impost diferit.
6.4.3. Actius i passius per diferències impositives.
6.5. Bases imposables negatives.
6.5.1. Compensació.
6.5.2. Crèdit impositiu.

 

Esperant que sigui del vostre interès, rebeu una forta abraçada.

Francisco José Garcia Martín.
Director de l'Escola Pràctica Professional.

Para inscribirse en este curso, ha de clicar aquí.

--> /* */