ÁREA PRIVADA

CURS gratuït "RENDA 2020"

Barcelona a 21/04/2021


Benvolguts/des companys i companyes, 

Arrel de la campanya de Renda 2020, el Col·legi enregistrarà un curs de 4 hores de durada que analitzarà els aspectes més destacats de l’IRPF 2020 així com la fiscalitat COVID-19 per aquest exercici.

Aquest curs el tindreu disponible al web col·legial a partir del proper dia 15 d’abril a l’apartat HISTORIAL DE CONFERENCIAS, on trobareu també la presentació en pdf. de la seva ponent, la Sra. Mª José Valdeolivas Doñate, Cap de Secció d’IRPF de la Delegació Provincial de l'Agència Tributària de l'Estat a Lleida.

PROGRAMA:

- Marc general de la campanya d'IRPF 2020.

- Gestió de l'Impost: terminis, calendari d'enviaments.

- Novetats: normativa i model de Renda 2020.

- Ratificació / modificació del domicili fiscal.

- Servei RENØ (obtenció del número de referència).

- Rectificació d'autoliquidacions i complementàries en Renda web.

- Concepte de residència al contribuent.

- Unitat familiar.

- Exempcions.

- Rendiments de la feina. Despeses deduïbles i reduccions.

- Rendiments de capital immobiliari: nou tractament dels béns immobles. Especial referència als usdefruits sobre béns immobles.

- Rendiments de capital mobiliari.

- Rendiments d'activitats econòmiques. Despeses i reduccions.

- Guanys i pèrdues patrimonials: extinció condomini.

- Integració i compensació de rendes en la base general i en la de l'estalvi.

- Aportacions a sistemes de previsió social.

- Mínim personal, familiar i per discapacitat.

- Tipus de gravamen. Escala autonòmica de Catalunya.

- Deduccions de la quota íntegra: nova deducció autonòmica de percepció de rendes de la feina.

- Deduccions autonòmiques de Catalunya.

- Increment deducció despeses de guarderia.

- Deduccions en la quota diferencial.

- Obligació de presentar declaració.

Fiscalitat COVID-19:

- Ingrés mínim vital.

- Prestacions derivades d'expedients de regulació temporal d'ocupació (ERTOs).

- Prestació extraordinària per cessament d'activitat.

- Disponibilitat dels drets consolidats dels plans de pensions.

- Rebaixa i / o ajornament de rendes de lloguer.

- Reducció del termini perquè les quantitats degudes pels arrendataris tinguin la consideració de saldos de dubtós cobrament.

- Imputacions immobiliàries.

- Reial decret llei 35/2020, de 22 de desembre de mesures urgents de suport a el sector turístic, l'hostaleria i el comerç i en matèria tributària (renúncia i revocació de renúncia a el règim d'estimació objectiva, personal assalariat, personal no assalariat, percentatge de reducció de caràcter general).

- Còmput termini reinversió en habitatge habitual i rendes vitalícies.

- Donatius a el Tresor Públic per al finançament de les despeses ocasionades per la crisi sanitària.

- Deducció per maternitat.

- Deduccions per família nombrosa, monoparental i per descendents, ascendent i cònjuge discapacitat a càrrec.

DOCENT:

Sra. Mª José Valdeolivas Doñate, llicenciada en Dret i Cap Secció IRPF de la Delegació Provincial de l'Agència Tributària de l'Estat a Lleida.

Durada curs: 4 h.

Desitjant que aquest seminari sigui del vostre interès, rebeu una cordial salutació.

 

Francisco José Garcia Martín 

Director Escola de Pràctica Professional

--> /* */