ÁREA PRIVADA

CURS BONIFICAT AULA VIRTUAL "NIVELL BÀSIC. NÒMINA I COTITZACIÓ DEL PERSONAL AL SERVEI DELS ENS LOCALS DE CATALUNYA"- MAIG 2021-

Barcelona a 14/05/2021

AULA VIRTUAL

 

Estimats companys i companyes,

En el marc del sistema bonificat de formació contínua, el Col·legi de Graduats Socials de Barcelona ha organitzat un nou curs sobre NIVELL BÀSIC. NÒMINA I COTITZACIÓ DEL PERSONAL AL SERVEI DELS ENS LOCALS DE CATALUNYA.

  

Dades del curs:
Durada: 
6 hores.
Dates: 25 i 27 de maig de 2021.
Horari:  15:30 a 18:30hrs. 
Aula Virtual. Funcionament: Cada alumne rebrà el dia anterior a l'inici del curs, un mail amb les claus d'accés i el link de la plataforma virtual. Dins de la plataforma accedireu a les sessions de videoconferència programades, que es realitzaran els dies indicats de forma síncron. També tindreu disponible el material didàctic del curs per poder-vos-ho descarregar.
Entrega de formularis d'inscripció: Fins dijous 20 de maig.
Preu: 170 €
Preu col.legiats i col.laboradors: 120€
El preu inclou la gestió de la bonificació del curs a través de la Fundació Tripartita. Les empreses que apuntin als seus treballadors/es en règim general podran recuperar  parcialment l'import del curs (si tenen crèdit disponible) a través del pagament de les quotes de la seguretat social.

Docent:

Sr. Josep Maria Blanes.
Graduat Social i Llicenciat en Ciències del Treball. Expert en la gestió d'administració del personal del sector públic.

 

Programa del curs:

 

OBJECTIU GENERAL 

Assolir els coneixements més bàsics que permetin fer la nòmina i la cotització del personal que presta servei als ens locals de Cataluna (laborals al servei del sector públic, funcionaris de nou ingrés, interins, integrals, membres electes, etc..) i tenir coneixement de quines són les seves particularitats més essencials.

 

  
CONTINGUTS

1. INTRODUCCIÓ
Els Ens Locals de Catalunya, tipus i volum d'empleats públics.
Formes de vinculació de cada col·lectiu (diferents tipus de funcionaris, laborals, electes i altres).
Casos pràctics.

2. ALTA I COTITZACIÓ
Els codis de compte de cotització i els CNAE necessaris per a l'administració local.
Emmarcament i alta dels empleats.
Casos pràctics.
Particularitats de la cotització de cada col·lectiu (contingències excloses, finalització de la cotització addicional per costos d'integració, cotització addicional policia, etc..).
Meritació i porrata de les pagues extraordinàries.
Impacte del RD Llei 8/2010 en la base de cotització.
Peculiaritats més significatives a considerar en el Sistema de Liquidació Directa.
Casos pràctics.

3. RETRIBUCIONS
Aproximació a l'estructura retributiva i als conceptes salarials en funció de la vinculació contractual (electes, funcionaris, laborals, plans d'ocupació, becaris, col·laboradors socials, cases d'oficis).
Casos pràctics.

4. DEDUCCIONS
Els descomptes de seguretat social, IRPF, embargaments salarials, quotes sindicals i altres descomptes.
Casos pràctics.

5. LA NÒMINA DELS EMPLEATS PÚBLICS EN SITUACIÓ D'INCAPACITAT TEMPORAL
Particularitats dels funcionaris integrats, electes i d'altres col·lectius. Responsabilitat de les prestacions i dels complements d'I.T. segons el marc del RD Llei 20/2012 i la LPGE 2018.
Casos pràctics.

6. APLICACIONS INFORMÀTIQUES DE NÒMINA
Adaptació a l'administració pública: requeriments i opcions que ofereixen diferents fabricants de software més implantats.

 

L’import del curs es carregarà a l’inici d’aquest en el número de compte del col.legiat. En el cas que s'anul·lés la plaça en les 48 hores anteriors a l'inici del curs, es carregarà el 50% de l'import.

Esperant que sigui del vostre interès, rebeu una forta abraçada.

Francisco José Garcia Martín.
Director de l'Escola Pràctica Professional.

Para inscribirse en este curso, ha de clicar aquí.

--> /* */