ÀREA PRIVADA

CURS SUBVENCIONAT. AULA VIRTUAL: "NÒMINES I SEGURETAT SOCIAL NIVELL AVANÇAT." - OCTUBRE 2020-

Barcelona a 29/11/2020

 A través del Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya, el Col·legi de Graduats Socials de Barcelona ha tingut accés a nou curs subvencionat per als nostres col·legiats.  

 

Dades del curs: 
Durada: 
40 hrs (10 sessions síncrones de 3 hores) i 10hrs (activitats per fer en treball individual).
Dates:  Del 13 d'octubre al 12 de novembre. (Dies 13, 15, 20, 22, 27 i 29 d'octubre i 3, 5, 10 i 12 de novembre).
Horari: 16 a 19hrs.
Aula Virtual. Funcionament: Cada alumne rebrà el dia anterior a l'inici del curs, un mail amb les claus d'accés i el link de la plataforma virtual. Dins de la plataforma accedireu a les sessions de videoconferència programades, que es realitzaran els dies indicats de forma sincrona. També tindreu disponible el material didàctic del curs per poder-vos-ho descarregar.
Entrega de formularis d'inscripció: Fins dimecres 7 d'octubre.
Preu: 0€.  
Poden accedir a aquets curs treballadors adscrits al Règim General i Autònoms.
Curs amb places limitades!!

Docent:
Sr. David Martínez.
 
Graduat Social. Assessor d'empreses i consultor.

 


CURS SUBVENCIONAT.  

DESCRIPCIÓ

L'acció formativa, té com a objectiu ser capaç de confeccionar contractes, nòmines i seguretat social, així com de gestionar els aspectes legals mes rellevants. També desenvolupar l'activitat laboral en l'àmbit de la gestió administrativa, i dominar la confecció de tramitar nòmines.

CONTINGUTS

1. Gestió laboral.
1.1. L'empresa i la Seguretat Social.
2. Règim general de la Seguretat Social.
3. Inscripció de l'empresa en la Seguretat Social. Mútues patronals. Llibres obligatoris.
4. El règim especial dels treballadors autònoms.
5. Llibres obligatoris.
6. El calendari laboral.
7. La contractació de treballadors.
7.1. El contracte de treball. Característiques de les diferents modalitats.
8. Enquadrament i afiliació a la Seguretat Social. Altes i baixes.
9. Suspensió i extinció de la relació contractual. Acomiadaments.
10. L'expedient del treballador.
11. Contractes bonificats.
12. Tramitació.
12.1. Rebut de salaris/nòmines.
12.2. Impresos oficials.
12.3. Conceptes salarials i normativa legal.
12.4. Confecció del rebut del salari.
13. El salari i la seva composició: salari base, plus, complements, hores extres.
14. Elements de la cotització a la Seguretat Social: normativa reguladora, bases de cotització, tipus de cotització.
14.1. Càlcul de cotitzacions.
14.2. Cotització en períodes de baixa.
15. Liquidacions.
15.1. Baixes per contingències comunes i professionals.
15.2. Retencions a compte de IRPF.
15.3. Retribucions en espècie i el seu tractament.
15.4. Situacions especials,
15.5. Incapacitat temporal i maternitat.
15.6. Contractació a temps parcial.
15.7. Cotització a la Seguretat Social.
15.8. Impresos oficials i terminis de presentació.
15.9. Omplir TC-1, TC-2.
15.10. Tipus de cotització.
15.11. Ajornaments i recàrrecs.
15.12. Sistema RED.
16. Aplicacions informàtiques per a la gestió de personal.
16.1. Fitxers treballadors.
16.2. Processos de nòmines.
16.3. Processos de Seguretat Social.
16.4. Processos de l'IRPF.
16.5. Tancaments. Informes i estadístiques.

 

Esperant que sigui del vostre interès, rebeu una forta abraçada.

Francisco José García Martín
Director de l'Escola Pràctica Professional.

Per tal d'inscriure's en aquest curs, heu de clicar aquí.

--> /* */