ÀREA PRIVADA

PROGRAMA CONSOLIDA'T- JUNY 2021-

Barcelona a 24/06/2021

SUBVENCIÓ PROGRAMA CONSOLIDA'T: consolidació, l'enfortiment i la reinvenció de treball autònom.

Benvolguts/des col.legiats/des:

El Col.legi de Graduats Socials amb el suport del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya durà a terme la setena edició del programa subvencionat Consolida't que té l'objectiu impulsar la consolidació, l'enfortiment i la reinvenció del treball autònom.

El programa consisteix en un itinerari personalitzat per tal de millorar la viabilitat del negoci. Inclou les següents accions:

- 7 sessions d'assessorament individualitzat en gestió del negoci. (Total 13 hores).

- Itinerari formatiu personalitzat segons les necessitats detectades, càpsules formatives en: Elaboració de pressupostos i la gestió económica, Introducció a la gestió de l'activitat económica, La gestió comercial i l'atenció al client, Marketing comercial, Networking (Treball en xarxa), Aspectes Laborals, RRHH i PRL. (Total itinerari formatiu 30 hores).

Persones destinatàries del programa:

- Persones treballadores autònomes pròpiament dites, persones treballadores autònomes econòmicament dependents (TRADE) i persones treballadores autònomes societàries que exerceixin la seva activitat professional conjuntament amb altres en règim societari sota la fórmula jurídica de societat civil privada, comunitat de béns o societat limitada, sempre que no tinguin més de 4 persones contractades (promig del darrer any) i/o acreditin una facturació inferior a 500.000 euros en el darrer exercici econòmic. A més cal que reuneixin els requisits següents:
*Acreditar residència i domicili fiscal a Catalunya.
*Trobar-se en situació d'alta com a treballador autònom en el moment d'iniciar el programa.

- Persones treballadores autònomes que ha cessat en la seva activitat i volen dur a terme un nou projecte de treball autònom. Hauran de reunir els requisits següents:
*Acreditar residència i domicili fiscal a Catalunya.
*Disposar d'informe de vida laboral on consti baixa de RETA o disposar de baixa a la mutualitat per una activitat econòmica.
*Inscripció com a demandant d'ocupació no ocupat (DONO) al Servei d'Intermediació del SOC.

- D'acord amb l'article 35 del Decret llei 16/2020, de 5 de maig pot participar en aquest programa qualsevol persona treballadora autònoma en actiu, i, per tant, poden participar-hi els treballadors autònoms d'anteriors edicions del programa Consolida't que continuïn en actiu i hagin vist afectat el seu negoci com a conseqüència de la COVID-19.


Data inici/final: juny 2021- Octubre 2021

Personal Assessor del programa:

Sra. Margarida Crous

Llicenciada en Ciències Econòmiques. Professora IQS Universitat Ramon Llull. Consultora empresarial.

Sr. Jose Expósito

Diplomat en Ciències Empresarials. Consultor empresarial.

Sr. Lluís Feliu

Llicenciat en Periodisme. Professor a l'Escola Mediterrani i Consultor en comunicació empresarial.

Sra. Milagros La Iglesia

Diplomada en Relacions Laborals. Formadora en habilitats directives.

Sr. Davide Menini

Llicenciat en Ciències Polítiques. Postgrau en direcció de màrqueting a EADA. Consultor en Màrqueting i àrea Comercial.

 

Àmbit territorial:

Província de Barcelona, Girona i Lleida.

Informació i  inscripció:


Trobareu informació i documentació a la nostra web col·legial www.graduados-sociales.com o podeu contractar amb Silvia Muñoz a través de correu electrònic silvia@graduados-sociales.com o a través del telèfon 933633380.

Documents necessaris per formalitzar la inscripció:

Fitxa per fer l'inscripció.  Fitxa.

 

Sol·licitud de participació en el programa Consolida't 2020. Sol·licitud.

  

Tot esperant que resulti del vostre interès, rebeu una cordial salutació.

Carlos Berruezo del Rio
President

Col.legi de Graduats Socials de Barcelona

--> /* */