Este sitio web utiliza cookies, tanto propias como de terceros, para recopilar información estadística sobre su navegación. Más Información

ÁREA PRIVADA

CURS SUBVENCIONAT: "COMPTABILITAT AVANÇADA"- MAIG 2017-

Barcelona a 11/12/2017

 A través del Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya, el Col·legi de Graduats Socials de Barcelona ha tingut accés a nou curs subvencionat per als nostres col·legiats.  

 

Dades del curs: 
Durada: 
60 h. 
Dates:  Del 23 de maig al 6 de juliol de 2017. (Dies  23, 25 i 30 de maig,  1, 6, 8, 12, 14, 20 23, 28 i 29 de juny i 3, 5, 6 i 10 de julio de 2017).
Horari: 9:30 a 13:30hrs.
Lloc d'impartició: Seu Col.legial (C/Còrsega, 227-229, entlo).
Entrega de formularis d'inscripció: Fins divendres 19 de maig.
Preu: 0€.  
Poden accedir a aquets curs treballadors adscrits al Règim General i Autònoms.
Curs amb places limitades!!

Docent:
Sr. Amadeo Ibarz.

Llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials, per la Universitat de Barcelona. Administrador Concursal.  


CURS SUBVENCIONAT.  

DESCRIPCIÓ

Aprofundeix en els teus coneixements sobre comptabilitat. Per fer aquest curs és imprescindible tenir coneixements previs de comptabilitat.

 

CONTINGUTS

1. Recordatori de conceptes generals.
1.1. Cas pràctic.

2. Immobilitzat.
2.1. Valoració dels immobilitzats.
2.2. Amortització.
2.2.1. Comptabilització.
2.2.2. Normativa fiscal de valoració.

3. Provisions i deterioraments de valor.
3.1. Concepte de provisió i de deteriorament de valor.
3.1.1. El principi de prudència.
3.2. Principals peivisions en el PGC.
3.2.1. Tractament comptable inicial i posterior.
3.3. Principals deterioraments de valor en el PGC.
3.3.1. Tractament comptable inicial i posterior.
3.4. Regulació de les provisions i deterioraments en el Impost de Societats.
3.4.1. Provisions i deterioraments deduïbles i no deduïbles.

4. Moneda estrangera.
4.1. Concepte d'operació en moneda estrangera.
4.1.1. Distinció d'operació en moneda estrangera i operacions amb l'exterior.
4.2. Problemàtica comptable de les operacions amb moneda estrangera.
4.2.1. Diferències de canvi.
4.2.2. Partides monetàries i no monetàries.
4.3. Tractament comptable de les operacions.
4.3.1. En el moment de realitzar-se.
4.3.2. En el moment final Ajustament a final d'exercici.

5. Valors mobiliaris.
5.1. Concepte de valors mobiliaris.
5.2. Principals tipus de valors.
5.2.1. Instruments de patrimoni.
5.2.2. Instruments de deute.
5.3. Classificació dels instruments financers actius en el PCG.
5.3.1. Informació que ens aporta la classificació.
5.3.2. Grups.

5.4. Classificació dels instruments financers actius en pel PCG de Pymes.
5.4.1. Grups.
5.5. Concepte de cost amortitzat.
5.5.1. El tipus d'interés efectiu.
5.5.2. Significat.
5.5.3. Càlcul.
5.6. Tractaments dels costos inicials de les operacions.
5.7. Tractament de les diferències en el valor raonable dels instruments a final d'exercici.

6. Comptabilització de l'Impost de societats.
6.1. Diferència entre impostos directes i impostos indirectes.
6.1.1. Principals impostos de cada tipus.
6.2. Definició de l'Impost de Societat.
6.2.1. Àmbit d'aplicació.
6.2.2. Base imposable.
6.2.3. Tipus impositiu.
6.3. Diferències entre el resultat comptable i la base imposable.
6.3.1. Tipus de diferències: Permanents i temporànies.
6.3.2. Diferències entre unes i altres.
6.4. Comptabilització de l'Impost.
6.4.1. Impost corrent.
6.4.2. Impost diferit.
6.4.3. Actius i passius per diferències impositives.
6.5. Bases imposables negatives.
6.5.1. Compensació.
6.5.2. Crèdit impositiu.

 

Esperant que sigui del vostre interès, rebeu una forta abraçada.

Carlos Berruezo del Rio
President.

Para inscribirse en este curso, ha de clicar aquí.