ÁREA PRIVADA

PROGRAMA CONSOLIDA'T- MARÇ 2019-

Barcelona a 05/06/2020

SUBVENCIÓ PROGRAMA CONSOLIDA'T

Benvolguts/des col.legiats/des:

El Col.legi de Graduats Socials amb el suport del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya durà a terme la sisena edició del programa subvencionat Consolida't que té l'objectiu impulsar la consolidació, l'enfortiment i la reinvenció del treball autònom.

El programa consisteix en un itinerari personalitzat per tal de millorar la viabilitat del negoci. Inclou les següents accions:

- 6 sessions d'assessorament individualitzat en gestió del negoci.
- Formació en anàlisi del compte de resultats i gestió de tresoreria.
- Itinerari formatiu personalitzat segons les necessitats detectades: càpsules formatives en gestió econòmica, aspectes jurídics, gestió documental, comercial i atenció al client, gestió del temps, comunicació, creixement personal i networking.

Persones destinatàries del programa:

- Persones treballadores autònomes pròpiament dites, persones treballadores autònomes econòmicament dependents (TRADE) i persones treballadores autònomes societàries que exerceixin la seva activitat professional conjuntament amb altres en règim societari sota la fórmula jurídica de societat civil privada, comunitat de béns o societat limitada, sempre que no tinguin més de 4 persones contractades (promig del darrer any) i/o acreditin una facturació inferior a 500.000 euros en el darrer exercici econòmic. A més cal que reuneixin els requisits següents:
*Acreditar residència i domicili fiscal a Catalunya.
*Trobar-se en situació d'alta com a treballador autònom en el moment d'iniciar el programa.

- Persones treballadores autònomes que ha cessat en la seva activitat i volen dur a terme un nou projecte de treball autònom. Hauran de reunir els requisits següents:
*Acreditar residència i domicili fiscal a Catalunya.
*Disposar d'informe de vida laboral on consti baixa de RETA o disposar de baixa a la mutualitat per una activitat econòmica.
*Inscripció com a demandant d'ocupació no ocupat (DONO) al Servei d'Intermediació del SOC.


Data inici/final: Març 2019 - Desembre 2019

Personal Assessor del programa:

Sra. Margarida Crous

Llicenciada en Ciències Econòmiques. Professora IQS Universitat Ramon Llull.

Consultora empresarial.

Sr. Jose Expósito

Diplomat en Ciències Empresarials. Consultor empresarial.

Sr. Lluís Feliu

Llicenciat en Periodisme. Professor a l'Escola Mediterrani i Consultor en comunicació empresarial.

Sra. Milagros La Iglesia

Diplomada en Relacions Laborals. Formadora en habilitats directives.

 

Àmbit territorial:

Província de Barcelona, Girona i Lleida.

Informació i  inscripció:


Trobareu informació i documentació a la nostra web col·legial www.graduados-sociales.com o podeu contractar amb Silvia Muñoz a través de correu electrònic silvia@graduados-sociales.com o a través del telèfon 933633380.

Documents necessaris per formalitzar la inscripció:

Fitxa per fer l'inscripció.  Fitxa

Sol·licitud de participació en el programa Consolida't 2019. Sol·licitud.

 

Tot esperant que resulti del vostre interès, rebeu una cordial salutació.

Carlos Berruezo del Rio
President

Col.legi de Graduats Socials de Barcelona

--> /* */