• CONTACTE
 • Benvinguda de la Degana, Il·lma. Sra. Montserrat Cerqueda Serrando

  Benvingut/a al Col·legi de Graduats Socials de Barcelona juntament amb les seves delegacions de Girona i Lleida. Com a degana de l'entitat, i en nom de la Junta de Govern, li saludo molt cordialment i desitjo que la seva visita a la nostra web col·legial compleixi els seus objectius d'informació, ajuda i demés.

  Qui és el graduat/da social?

  És el/la professional que estudia, assessora, representa, gestiona tots aquells assumptes relacionats amb el Dret del Treball i de la Seguretat Social que li siguin encomanats per particulars, empreses, administracions i tercers.

  Expert/a en relacions laborals, recursos humans i tècnic/a en organització del treball i de l'empresa. Ius-laboralista. Consultor/a en Dret Laboral i de la Seguretat Social, així com en matèria de prevenció de riscos laborals.

  És una de les tres professions jurídiques existents a Espanya, al costat de la d'advocat/da i procurador/a, legitimada per a la intervenció en processos judicials de l'àrea del Dret Laboral i de la Seguretat Social.

  “Justícia Social” és nostre lema.

  Breve historia

  1956 - El nostre Col·legi de Graduats Socials va ser el primer d'Espanya. Es constitueix com a Col·legi Oficial de Graduats Socials de Catalunya i Balears..

  1973 - Es constitueix com a Col·legi Oficial de Graduats Socials de Barcelona, que abarca les províncies de Girona i Lleida.

  1985 - Incorporació dels GS a la Llei orgànica del Poder Judicial.

  1991 - Mitjançant RD 1665/1991 es considera els/les GS una professió jurídica, equiparant-la a la d'advocat/da i procurador/a.

  1995 - La Sala Tercera del Tribunal Suprem declara ajustats a la legalitat els Estatuts del Col·legi de Graduats Socials de Barcelona en quant al dret i deure d'aquests/es professionals d'emprar toga a les actuacions jurisdiccionals.

  2003 - Amb la reforma de la LOPJ, els/les GS poden exercir la representació tècnica en els processos judicials.

  2009 - Recurs de suplicació. La Llei 13/2009, de 3 de novembre, de reforma de la legislació processal per a la implantació de la nova Oficina judicial, reconeix la intervenció dels graduats/des socials en el recurs de suplicació laboral davant els tribunals superiors de justícia.

  2021 – A l'actualitat continuem treballant per a aconseguir el recurs de cassació davant el Tribunal Suprem i la representació jurídica gratuïta en matèria laboral i de Seguretat Social.