ÀREA PRIVADA

Comissions Col·legials

Per tal de col·laborar amb la Junta de Govern en l’estudi, desenvolupament i posada en pràctica, tant de les activitats detallades estatutàriament en l’art.72 dels Estatuts del Col·legi de Graduats Socials de Barcelona (DOG del 18/12/2018), com d’altres que s’han estimat convenients, s’han creat les comissions que a continuació es detallen.

 • Comissió de Deontologia i Ètica Professional, Intrusisme, Costes i Honoraris
 • Comissió d'Orientació Jurídica i Justícia Gratuïta
 • Comissió dd'Organismes Administratius --> VISUALITZAR ACTES
 • Comissió de Tribunals i Jutjats --> VISUALITZAR ACTES
 • Comissió de Regulació de la Professió, Universitats i Nous Col·legiats
 • Comissió de Mediació
 • Comissió de Dret Social Comunitari i Estrangeria
 • Comissió Fiscal-Tributària
 • Comissió d'Auditoria Socio-Laboral
 • Comissió de Noves Tecnologies
 • Comissió de Formació i Màsters propis
 • Comissió de Cultura, Esport i Temps Lliure
 • Comissió de Recursos Humans
 • Comissió d'Igualtat
--> /* */