ÀREA PRIVADA

Comissions Col·legials

Per tal de col·laborar amb la Junta de Govern en l’estudi, desenvolupament i posada en pràctica, tant de les activitats detallades estatutàriament en l’art.71 dels Estatuts del Col·legi de Graduats Socials de Barcelona (DOG del 16/12/2009), com d’altres que s’han estimat convenients, s’han creat les comissions que a continuació es detallen.

Comissió de Deontologia i Ètica Professional, Intrusisme, Costes i Honoraris

Comissió de Regulació de la Professió, Universitats i Nous Col·legiats

Comissió de Recursos Humans i Col·legiats en Empresa

Comissió d'Orientació Jurídica i Justícia Gratuïta

Comissió de Tribunals i Jutjats

Comissió d'Organismes Administratius

Comissió de Mediació

Comissió de Dret Social Comunitari i Estrangeria

Comissió Fiscal-Tributària

Comissió d'Auditoria Socio-Laboral

Comissió Sènior

--> /* */