• CONTACTE
 • Normes per sol·licitar la col·legiació

  Presentació dels següents documents:

  • Certificat de l’Escola de Relacions Laborals o de la Universitat en la que ha cursat els seus estudis, acreditatiu d’estar en possessió del Títol de Graduat Social, Diplomat en Relacions Laborals o Grau en Relacions Laborals, tal i com estableix l’article 3 (“Àmbit professional”) dels Estatuts del Col·legi de Graduats Socials de Barcelona. Aquest certificat pot substituir-se per fotocòpia compulsada del Títol.
  • Una fotografia mida carnet.
  • Fotocòpia del Document Nacional d'Identitat.
  • Certificat Empresa (només per a la modalitat "En exercici al servei d'una empresa").
  • Assegurança de Responsabilitat Civil, tal i com estableix l’article 30.l (“Deures dels col·legiats”) dels Estatuts del Col·legi de Graduats Socials de Barcelona.
  • Alta Règim Especial de Treballadors per Compte Pròpia/Autònoms o Alta al Règim General.
  • En el cas d’estar d’alta en el RETA, caldrà presentar l’Alta de Declaració Censal: Model -036- Persones Jurídiques o -037- Persones Físiques.

  Rebuts Col·legials

  Pel cobrament dels rebuts del Col·legi, la Secretaria facilitarà l'imprès per abonar el seu import en el compte corrent o llibreta d'estalvis del Col·legiat, per la qual cosa caldrà el número de compte y l'adreça de l'oficina bancària corresponent.

  Habilitació

  L'apartat K) de l'article primer de l'Ordre del Ministeri de Treball de 28 d'agost de 1970, disposa que pot exercir-se l'Habilitació de les Empreses, treballadors o drethavents en ordre a la percepció de tota classe de beneficis econòmics atorgats per la legislació social-laboral, Seguretat Social, ocupació i migracions, conforme a les Normes que conté l'Ordre del Ministeri de Treball de 29 de maig de 1958, havent de constituir-se una fiança complementària.